Бројачот на посетители ви овозможува да ги следите и анализирате податоците собрани од еден или повеќе објекти и врз основа на нив да ја зголемите ефикасноста во вашите продавници за малопродажба. Со помош на податоците добиени од овој систем, можете да го прилагодите бројот на продавачи на реалните потреби, да го подобрите односот со посетителите или да го примените начинот на работа од најпродуктивните продавници во сите други објекти.

Нашиот софтвер ги анализира податоците за бројот на посети и бројот на трансакции и ги идентификува причините за пропуштените можности, како што се недоволно екипирање, слаба комуникација со клиентите, мал број на фитинг соби и многу други. Извештаите што ги добивате во реално време можат да бидат моќна алатка за зголемување на продажбата, како главна цел на секој продажен објект.